آموزش مایکروسافت ورد ۲۰۱۹

مایکروسافت ورد 2016

عنوان کتاب : آموزش مایکروسافت ورد

2019 مؤلف: فردوس رسولی مشخصات ظاهری

Description

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: اگرکسییت یت بر هرگل ی ات او ار دن دنیا

هاقت بماند، دن نرو قیامت همان هرگل ابل ار دن مقاهل آتش جهنم

خواهد هود.

خدارند نا سیی اذ گ انم کل بانی ام نمود تا هیوانم چهانمین کیاهم نا

تألیف نموده ر دن اخی یان نهرران دانش قران دهم تا هاشیییید ک ار

کوچکت دن امر آمووش نموده هاشم ر طبق فرموده پیامبر اکرم من هم

او آتش دروخ دن امان هاشم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *