پدر پول دار و پدر بی پول

پدر ثروتمند، پدر فقیر

  • شناسنامه کتاب: کیوزاکی، رابرت تی. 2002 م.
  • عنوان و نام نویسنده: پدر ثروتمند، پدر فقیر/ رابرت تی. کیوزاکی؛ با مقدمهیی از شارون
  • لچر؛ ترجمه محمد رضا عِمران
  • مشخصات ظاهری: 200 ص.
  • موضوع: امور مالی شخصی

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *